Regulamin I TORTURA 2014

Regulamin
I Rajdu TORTURA
Turek 23 - 24 maja 2014

Rajd TORTURA odbędzie się w  klasach:
- Quad
– Auta Wyczyn oraz Extrem. Samochody dopuszczone do rajdu nie mogą
przekraczać 3500kg masy własnej .
Auta extrem wyciagarka elektryczna lub mechaniczna,
 auta wyczyn bez wyciagarki elektrycznej zaleczna wyciagarka napedzana siła mięśni
zalecane trapy
Oesy wytaśmowane i sędziowane pokonywane na czas

Jazda po trasie rajdu na roabooka którego załogi otrzymają od organizatora

Baza Rajdu Turek ul. Kaliska(plac po Mirandzie)

1. zapisy w godzinach 7.00-8.30
1.2 odprawa 8.45
1.3 start pierszej załogi 9.00 limit czasu 9 godzin

 
2. Warunki uczestnictwa
2.1.
Załogi w kategorii Quad są jednoosobowe. Dopuszczona zostanie każda pełnoletnia
osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie prawo jazdy oraz quada dopuszczonego do ruchu
2.2.
Załogę auta stanowi kierowca i pilot w samochodzie terenowym
2.3.
W czasie trwania rajdu nie dopuszcza się udziału osób towarzyszących w pojeździe.
2.4.
Kierowcą może być tylko osoba posiadająca ważne prawo jazdy.
2.5.
W rajdzie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie samochody z ważnym OC, NW oraz
przeglądem technicznym.
2.6.
Startujących obowiązuje wyposażenie dodatkowe w postaci saperki lub łopaty,
latarki i liny lub taśmy holowniczej dostosowanej do masy pojazdu.
2.7.
Startujących samochodem obowiązuje posiadanie kasków, apteczki i gaśnicy.
2.8.
Pojazd musi być wyposażony w zaczepy z przodu i z tyłu o odpowiedniej
wytrzymałości do wagi pojazdu.
2.9.
Załoga zobowiązana jest wypełnić zgłoszenie, zapoznać się z regulaminem rajdu
(potwierdzeniem tego jest złożenie podpisu), opłacić wpisowe oraz umieścić na
swoim samochodzie numery startowe i naklejki reklamowe sponsorów.
2.10.
Uczestnictwo w imprezie odbywa się na zasadzie odpowiedzialności własnej –
potwierdzonej złożonym podpisem pod stosownym oświadczeniem. Osobą
odpowiedzialną za pasażerów jest kierowca. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
szkód organizator nie będzie ponosił za nie żadnej odpowiedzialności, również, jeśli
dotyczyć będzie to osób trzecich. Przy tym organizator zastrzega sobie prawo
udostępnienia danych osobowych załóg osobom poszkodowanym przez w/w.
3. Zgłoszenia.
3.1.
Do startu w rajdzie dopuszczonych zostanie pierwszych 30 załóg w każdej
klasie.
3.2.
Zgłoszenia należy składać wyłącznie drogą mailową
 klub@tur4x4.pl    Potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane e-mailem
zwrotnym.
3.3.
Zgłoszenie musi zawierać:
- klase wyczyn lub extrem
 imię i nazwisko, adres i nr. dowodu osobistego kierowcy,
- imię i nazwisko, adres i nr. dowodu osobistego pilota,
- markę samochodu/quada
- numer rejestracyjny samochodu/quada
- nazwę ubezpieczyciela i numer polisy OC,NW
4. Wpisowe.
4.1.

Wpisowe
auta-300zł
quady-250
Wpisowe zawiera:
przygotowanie rajdu
przygotowanie roadbooka
zezwolenia od zarządcy terenu, po którym przebiega rajd
impreza integracyjna w sobotę wieczorem
dla załogi
gadżety okolicznościowe
naklejki startowe
nagrody rzeczowe oraz puchary za zdobycie czołowych miejsc


5. Punktacja
Wygrywa załoga która pokona oesy w najkrótszym czasie,czas pokonania całej trasy rajdu nie jest liczony.


Dyskwalifikacja załogi następuje na skutek:

Nie oddania karty startowej lub oddanie po upływie wyznaczonego limitu

Zerwania plomby z karty startowej

Zerwania plomby z wyciągarki

Nieprzepisowej/niekoleżeńskiej jazdy

Stwierdzenia stanu nietrzeźwości u kierującego pojazdem lub/oraz pilota


Zjechania przez załogę z wytyczonej trasy rajdu, którego wynikiem będą straty
w polach rolnych, leśnych lub innych gruntach zgłoszone przez ich właścicieli
6. Trasa i przebieg rajdu.
6.1.
Trasa rajdu jest jednakowa dla wszystkich załóg w danej klasie.

6.3.
Trasa rajdu będzie pokonywana
wg notatek nawigacyjnych tj. rysunkowego opisu
przejazdu – tzw. Roadbook
6.4.

Kartę drogową załoga ma oddać natychmiast po dotarciu do bazy
organizatorowi. Karty przyjmowane będą w ciągu : 9 godzin od startu danej załogi

6.6.
Oesy należy pokonywać zgodnie ze wskazaniami organizatora.
Przejazd „pod” taśmą (kolor- biało-czerwony) wyznaczającą trasę rajdu, zerwanie
jej jest niedopuszczalne i wiąże się z poniesieniem odpowiednich konsekwencji (nie
zaliczeniem poprzedzających PKP-ów na danym odcinku a nawet wykluczenie z
rajdu).
6.7.
W czasie całej imprezy uczestnicy zobowiązani są do starannego zachowania zasad
bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku wyciągania zakopanych pojazdów
i
używania lin kinetycznych.
6.8.
Załogi muszą zwrócić szczególną uwagę na kibiców na trasie rajdu oraz osoby
postronne. Obowiązkiem załogi jest takie pokonywanie przeszkód oraz poruszanie
się po trasie, aby nikt z w/w nie doznał uszczerbku na zdrowiu lub życiu.
7. Zachowanie na trasie.
7.1.
Przed wjazdem na poszczególne konkurencje załoga jest zobowiązana do
oceny możliwości ich pokonania, także od strony bezpieczeństwa
przejazdu. Nie istnieje żaden obowiązek wjazdu na miejsce odbywania się
konkurencji, ich pokonywanie odbywa się na zasadzie całkowitej
dobrowolności i zależy tylko i wyłącznie od decyzji załogi.
7.2.
Uczestnicy
zobowiązani są do pokonywania trasy ściśle wg notatek nawigacyjnych.
Niedopuszczalne jest poruszanie się innymi drogami lub poza nimi, poza
wyznaczoną trasą.
7.3.
Oesy wytasmowane początek oesu tablica start koniec oesu tablica meta
7.4.
Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po polach uprawnych.
Dotyczy to także ich krawędzi leżących bezpośrednio przy drogach
gruntowych.
7.5.
Przy używaniu wszelkiego typu wyciągarek
obowiązuje nakaz zakładania bezpośrednio na drzewo taśm opasających,
chroniących drzewo przed zniszczeniem.  użycie
wyciągarki bez pasa ochronnego skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją załogi.
7.6.
Obowiązuje całkowity zakaz ścinania, rozjeżdżania i niszczenia rosnących
drzew
i krzewów. Materiałami, które mogą być wykorzystane
np. do podłożenia
pod auto lub utwardzenie drogi, mogą być wyłącznie leżące na ziemi suche gałęzie,
kamienie, czy zwalone naturalnie i uschnięte pnie drzew lub trapy.
7.7.
W czasie jazdy zarówno w pobliżu miejsc zabudowy zwartej jak i rozproszonej
drogą nieutwardzoną obowiązuje zakaz przekraczania prędkości ponad 30 km/h, a
na drogach publicznych zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
W czasie
pokonywania trasy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
Uczestnicy zobowiązani do nie pozostawiania śmieci na trasie imprezy!
7.8.
W czasie pobytu na trasie obowiązuje zasada ograniczania hałasu - dotyczy
nadmiernego hałasowania pojazdami, używania sygnałów dźwiękowych jak i
słuchania zbyt głośno odbiorników radiowych.
7.9.
Na trasie rajdu obowiązuje zakaz rozpalania ognisk.
7.10.
Załoga rezygnująca z uczestnictwa w rajdzie (np. z powodu awarii) w trakcie jego
trwania ma obowiązek poinformowania o tym fakcie organizatorów poprzez oddanie
karty drogowej (w bazie rajdu lub dowolnemu organizatorowi) lub w przypadku
braku takiej możliwości poprzez powiadomienie telefoniczne organizatora.
7.11.
Kierowca jest odpowiedzialny za zachowanie się załogi.
8. Postanowienia końcowe.
8.1.
Organizator Stowarzyszenie TUR 4x4 nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania rajdu spowodowane
przez uczestników rajdu jak i osoby trzecie.Każdy uczestnik zobowiązuje się nie wnosić żadnych skarg
czy roszczeń wobec organizatora na drodze sądowej za wszelkie szkody jak i również ewentualny uszczerbek
na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania imprezy.
8.2.
Przez podpisanie zgłoszenia zawodnik zobowiązuje się do bezwzględnego
przestrzegania Regulaminu Rajdu, Prawa o ruchu drogowym, przepisów p.poż.,
ochrony przyrody i porządkowych.
8.3.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia zawartości alkoholu
w organiźmie kierowcy i pilota.
8.4.
W czasie trwania rajdu uczestnicy zdani są na własne siły i pomoc innych
uczestniczących załóg
(wyciąganie zakopanych aut, drobne awarie). W tym czasie
pomoc organizatora dotyczyć może tylko szczególnie uzasadnionych przypadków.

8.7. Wszystkie uwagi i wątpliwości rozstrzyga Zespół Sędziowski Rajdu.
8.8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poprawek i uzupełnienia niniejszego
regulaminu, o czym zawodnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
8.9.
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu, naruszenie przepisów, za
niekoleżeńskie zachowanie załoga może zostać ukarana punktami karnymi
lub wykluczeniem z Rajdu.
8.10.
Nieoddanie Karty Startowej organizatorom rajdu wiąże się
z
dyskwalifikacją załogi.
8.11.
Kartę startową
oddaje się organizatorowi lub wyznaczonemu sedziemu
8.12.
Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń organizatorów, sędziów, policji,
straży pożarnej, straży leśnej.
8.13.
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie dokumentacji fotograficznej i filmowej
z możliwością wykorzystania jej w materiałach promocyjnych.
8.14.
Oprócz niniejszego regulaminu, uczestników obowiązują wszystkie przepisy prawne
i administracyjne.
Organizatorzy:

Tur 4x4